اگر طرفین به موجب قرارداد اختلاف خود را به داوری داوران مرضیالطرفین ارجاع نمایند و در مورد داوران به توافق نرسند داوری از بین میرود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/28     شماره رای نهایی: 9109970221500757


رای بدوی


در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 23/7/1390 نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچیک از شقوق هفتگانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته لذا دعوی وی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبۀ 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یازرلو

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای (ن. الف.) به طرفیت آقای (ع. ن.) نسبت به رأی شماره 98 مورخه 11/2/91 صادره از شعبۀ 19 دادگاه عمومی تهران میباشد بهموجب رأی مذکور دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رأی هیئت داوری 23/7/90 موضوع قرارداد عادی بدون تاریخ مربوط به معامله دو دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین واقع در قریه کژده بخش 4 شهرستان رشت به شماره ثبتی 576/78 مورد اجابت قرار نگرفته و به بطلان دعوی حکم صادرشده است بنظر این دادگاه رأی معترضٌعنه که فاقد مبنای استدلالی می باشد مغایر با موازین قانونی اصداریافته و شایستۀ تأیید نیست، زیرا در بند 7 قرارداد تصریح شده حل اختلافات از طریق ارجاع به هیئت داوری مرضیالطرفین صورت خواهد پذیرفت و با وجود شرط داوری مرضیالطرفین مداخله دادگاه در تعیین داور بلا وجه بوده و در صورت عدم تراضی طرفین به داوری موضوع حکمیت منتفی میگردد، بنابه مراتب چون رأی مغایر با موازین قانونی صادرگردیده با قبول اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده 198 همان قانون حکم به ابطال رأی داوری 23/7/90 صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.


رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی


بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضایه