محسن گنج

کارشناس ارشد کامپیوتر

 

mohsenganj@yahoo.com

شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه کامپیوتر

تخصص

تلفن

ایمیل

نشانی

محسن گنج

کارشناس ارشد کامپیوتر

 

mohsenganj@yahoo.com

شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه کامپیوتر

تخصص

تلفن

ایمیل

نشانی

محسن گنج

کارشناس ارشد کامپیوتر

 

mohsenganj@yahoo.com

شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه کامپیوتر

تخصص

تلفن

ایمیل

نشانی