نمونه رای ابطال رای داوری
5 نوامبر 2017
همایش آزمایشی
16 ژانویه 2019

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران تاریخ رأی نهایی: 3/8/91 شماره رأی نهایی: …..91099702

چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت حل اختلافات راجع به قرارداد بوده است، صدور رأی به فسخ قرارداد و آثار آن( خلع ید محکوم علیه از موضوع قرارداد پیمانکاری) خارج از صلاحیت داوری بوده و موجب بطلان داوری می شود.

رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ل. فرزند الف. با وکالت آقایان 1- ک.ب. 2- الف.ر. به طرفیت آقای الف.ف. فرزند م. به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری صادره از سوی آقای ن.ه. به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که قرارداد مشارکتی بین خواهان به عنوان پیمانکار و خوانده به عنوان کارفرما منعقد می شود که براساس آن پیمانکار موظف بوده است در دوره زمانی 16/3/90 لغایت 16/11/90 عملیات ساختمانی را برای خوانده برای هر متر مربع به قیمت 350000 تومان انجام دهد ولی به لحاظ عدم پرداخت از سوی خوانده کار متوقف شده و در اجرای ماده 9 قرارداد موضوع جهت داوری به مهندس ناظر ارجاع و داور نامبرده مبادرت به صدور رأی مورخ 3/10/90 به علت اینکه کار توسط پیمانکار از تاریخ 5/8/90 متوقف گردیده بوده است و مبالغ پرداختی خوانده به پیمانکار نیز مبلغ 910000000 ریال بود و ارزش کار انجام شده 801500000 ریال بوده است و ادامه توقف کار باعث ورود خسارت به خوانده بوده است لذا به فسخ قرارداد و خلع ید خواهان رأی داده است و چون رأی داور بر خلاف قوانین موجد حق و خارج از اختیاراتش بوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی داور به شرح فوق نموده است و خوانده دعوی در دفاع خود طی لایحه شماره ..4 مورخ 7/3/91 اعلام نموده است که اعتراض خارج از مهلت قانونی است و رأی داوری خارج از اختیارات داور نبوده ومطابق با قوانین موجد حق بوده است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه داور مرضی الطرفین وفق قرارداد منعقده فی ما بین طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است
و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغ دریافتی پیمانکار نیز بیش از ارزش کار انجام شده توسط وی بوده است و این ادعا خواهان که توقف کار به علت عدم پرداخت وجه از سوی پیمانکار بوده است صحیح به نظر نمی رسد لذا این دادگاه با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده و موضوع خواسته مشمول هیچ کدام از بند های ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران –

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ل. به طرفیت آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ..1 مورخه 13/3/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داوری به لحاظ داوری به لحاظ عدم احراز موارد بطلان منتهی به صدور حکم بطلان گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تجدید نظر خواهی از آنجا که رأی داوری متضمن فسخ قرارداد موضوع شرط داوری و خلع ید بود که نتیجه و اثر قهری فسخ می باشد با توجه به اینکه صلاحیت داور جهت اختلافات ناشی از قرارداد بوده لذا فسخ قرارداد خارج از صلاحیت ذاتی داور تشخیص بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدید نظر خواهی مستند به بند 3 ماده 489 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را نقض و حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید