لیست کتب فارسی

 1. ابوئیه، فخر الدین و دیگران، «داوری تجاری در حقوق ایران و حقوق بین الملل»، انتشارات شیلان، چاپ اول، ۱۳۹۵
 2. احدی، علیرضا، «داوری تجاری بین المللی و مداخلات دادگاه های ملی»، انتشارات چراغ دانش، چاپ اول، ۱۳۹۶
 3. اخلاقی، غلامرضا، «مجموعه قوانین داوری: قوانین و مقررات و اسناد داخلی و بین المللی به انضمام نمونه فرم های داوری» انتشارات آداک، ۱۳۹۴.
 4. اسدی نژاد، محمد (گردآوری)، «مقالات حقوق داوری (۱)»، انتشارات حقیق، چاپ اول، ۱۳۹۴
 5. الماسی، گلاویژ و مرضیه شیخ محمدی، «فرایند داوری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران»، انتشارات نسیم دانش فردا، چاپ اول، ۱۳۹۶
 6. امیر معزی، احمد، «داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی»، انتشارات دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۹۵
 7. انصافی آذر، بهنام، «سرمایه گذار در رویه داوری بین المللی»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۶
 8. ایرانشاهی، علیرضا، «اعتراض به رای داوری در داوری های تجاری بین المللی»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵
 9. بازگیر، یداله، «داوری و احکام راجع به آن (تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور)»، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، ۱۳۹۳
 10. ۹-بختیاری فر، محمد هادی، «نقش دادگاه ها در داوری های ملی و فراملی»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۳
 11. بردبار، محمدحسن« صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی: دیوان داوری دعاوی ایران – ایالت متحده»، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴.
 12. -برزگر، سمیه و دیگران، «بررسی قانون حاکم بر تعهدات قراردادی داوری از منظر حقوق ایران و تحولات قانون نمونه آنسیترال»، انتشارات زاز (پاوه)، ۱۳۹۶
 13. پاشا بنیاد، موسی، «داوری: کلیات داوری؛ شرایط قانونی و محدودیت های داوری؛ حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی»، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۹۴
 14. پژوهان، سید هادی و دیگران، «اعمال قواعد امری در داوری های تجاری بین المللی»، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۶
 15. پیری، فرهاد، «حقوق تجارت بین الملل در رویه قضایی ایران»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۵
 16. تمجیدی، لادن، «داوری بین المللی»، انتشارات فرهنگ شناسی، چاپ اول، ۱۳۹۰
 17. جنیدی، لعیا، «اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی»، انتشارات شهر دانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۵
 18. جنیدی، لعیا، «قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی»، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶
 19. جنیدی، لعیا، «نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب ۱۳۷۶)»، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸
 20. خدابخشی، عبداله، «حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی»، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۹۵
 21. خزایی، حسین، «حقوق تجارت بین الملل (جلد هفتم): داوری تجاری بین المللی»، انتشارات جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۲
 22. خلیلیان، خلیل، «دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده (لاهه)»، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۱
 23. خوشبخت، رضا و مهدی خوشبخت، «مقررات بین المللی پیرامون داوری در تجارت بین الملل»، انتشارات قانون یار، چاپ اول، ۱۳۹۵
 24. دی ام لیو، جولیان؛ لوکاس ای میستلیس و استفان ام کرول، «داوری تجاری بین المللی تطبیقی»، (مترجم: محمد حبیبی مجنده)، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، ۱۳۹۲.
 25. رفیعی، علی، «کلیات داوری در حقوق ایران»، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، ۱۳۹۲
 26. رضایی نیا، مسعود، «جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۶
 27. رضوی طوسی، لیلا، «دیوان های داوری نقصان یافته»، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۵
 28. رئیسی، شیرین، «خصوصی سازی در دعاوی داوری»، انتشارات ندای کارآفرین، چاپ اول، ۱۳۹۵
 29. رئیسیان، نجمه، «سیر تحول و نقد مقررات موضوعه نهاد داوری و پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قواعد داوری در حقوق ایران»، انتشارات قاین، چاپ اول،۱۳۹۶
 30. زاهدی، عاطفه،«قوانین و مقررات مربوط به داوری»، انتشارات جنگل، ۱۳۹۵.
 31. زندی، محمد رضا، «داوری: رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۳
 32. ۲۹- زینالی، توحید و مریم حق پرست، «دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ ها»، انتشارات چراغ دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵
 33. سپهری، کیومرث،« قواعد و آیین داوری و میانجیگری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام به انضمام مقررات مرتبط با داوری»، انتشارات جنگل، ۱۳۹۲.
 34. سلطان زاده، سجاد، «ساختار و رویه داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)»، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۵
 35. سلیمانی، نیلوفر و احد رضا بهنیافر، «نظام داوری در حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر (بررسی تطبیقی)»، چاپ اول، انتشارات جاودانه، ۱۳۹۶
 36. سیدی، جواد، «درآمدی بر قابلیت ارجاع در داوری های تجاری بین المللی»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲
 37. شیخ محمدی، مرضیه، «استقلال شرط داوری: مبانی، آثار و شرایط (در حقوق ایران و انگلیس)»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲
 38. شیروی، عبدالحسین، «داوری تجاری بین‌ المللی»، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۹۱
 39. صدری نژاد، محمد امین و لیلا افراسیابی، «بررسی نظام داوری تجاری ایکسید در کنوانسیون واشنگتن و ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون»، انتشارات شریف، چاپ اول، ۱۳۹۵
 40. صفایی، حسین، «حقوق بین الملل و داوری های بین المللی»، انتشارات میزان، چاپ چهارم، ۱۳۹۲
 41. طاهری، سید رضا، «اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران»، انتشارات اندیشه سبز نوین، چاپ اول، ۱۳۹۶
 42. طاهری، شیلا، «ماهیت و آثار تعارض دادگاه‌ های ملی و مراجع داوری بین المللی (مطالعه تطبیقی)»، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۵
 43. عابدی، محمد تقی، «حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی (از منظر رویه داوری اتاق بازرگانی بین المللی و حقوق تطبیقی)»، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۶
 44. عابدیان، میرحسین و رضا افتخار (مترجم)، «راهنمای شورای بین المللی داوری تجاری برای تفسیر پیمان ۱۹۵۸ نیویورک: کتابچه قضات»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵
 45. عسگری، پوریا، «حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵
 46. علوی، سعید و دیگران، «اصول و تشریفات دادرسی در داوری»، انتشارات نایاب (اردبیل)، چاپ اول، ۱۳۹۵
 47. قاسمی، سمیه، «مداخله دادگاه در داوری تجاری: بررسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران»، انتشارات شاپرک سرخ، چاپ اول، ۱۳۹۵
 48. قاسم پور، رضا، کبیری، طیبه،«داوری و جایگاه آن در حقوق ایران»، انتشارات ریحانی گرگان، چاپ اول، ۱۳۹۳
 49. فخاری، احمد رضا، «مقررات داوری در بخش تعاونی»، انتشارات حامی، چاپ اول، ۱۳۹۰
 50. فولادی، کیان، « موارد جواز رجوع به داوری در حقوق داخلی و فقه» انتشارات نظری، ۱۳۸۸
 51. کاظمی، منصور و رمضانعلی برزمینی، «داوری و جایگاه آن در حقوق ایران»، انتشارات بامن، چاپ اول، ۱۳۹۴
 52. کاکاوند، محمد (به اهتمام)، «مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران»، انتشارات شهر دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۵
 53. کاکاوند، محمد، «مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۴
 54. کاکاوند، محمد، «جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده»، انتشارات شهر دانش، چاپ چهارم، ۱۳۹۴
 55. کاکاوند، محمد (به اهتمام)، «گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (جلد اول: ۱۳۸۷- ۱۳۸۳)»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۰
 56. کاکاوند، محمد (به اهتمام)، «گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (جلد دوم: ۱۳۸۸- ۱۳۹۰)»، انتشارات شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۹۵
 57. کریمی، عباس و حمید رضا پرتو، «حقوق داوری داخلی»، انتشارات دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۹۳
 58. کلانتری، حسین، «قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری بین المللی»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۶.
 59. کمالان، مهدی«مجموعه قوانین داوری: داخلی – بین المللی»، انتشارات برازش، ۱۳۹۴.
 60. گرجی ازندریانی و پروین کرم اللهی، «حل و فصل اختلافات اداری به شیوه داوری»، انتشارات حکایت قلم نوین، چاپ اول، ۱۳۹۵
 61. گودرزی، سهیلا و علیرضا حسنی، «اعتراض به رأی داوری از منظر داوری تجاری بین المللی»، انتشارات سخنوران، چاپ اول، ۱۳۹۶
 62. مافی، همایون، «شرحی بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۵.
 63. مافی، همایون و حسسن کاویار، «منابع قانونی حقوق بین الملل خصوصی و داوری (داخلی – بین المللی)»، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲
 64. مجدد، ابوالفضل، «داوری، حاکمیت اراده ها: مجموعه مسائل پیرامون داوری حقوقی داخلی»، انتشارات ابتکار دانش، چاپ اول، ۱۳۹۴
 65. محبی، محسن (به اهتمام)، «گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (جلد سوم: ۱۳۹۵-۱۳۹۳)»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۶
 66. محبی، محسن (به اهتمام)، «سالنامه ایرانی داوری»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۵
 67. محبی، محسن و محمد کاکاوند (به اهتمام)، «مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس مرکز داوری اتاق ایران»، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳
 68. محبی، محسن و حسین کاویار (مترجم)، «مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی»، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۹۴
 69. محبی، محسن (گردآورنده)، «قوانین و مقررات کاربردی داوری»، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۵
 70. محبی، محسن« حقوق نفت و گاز در پرتو رویه و داوری بین المللی»، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۶
 71. محسنی، فرید، «سلب مالکیت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده آمریکا»، انتشارات فردافر، چاپ دوم، ۱۳۹۰
 72. ۶۴- محمدی خورشیدی، محمد، «داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)»، انتشارات بهنامی، چاپ دوم، ۱۳۹۵
 73. مرادی، غلامرضا، «داوری در قراردادها»، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۹۳
 74. مرتضوی، عبدالحمید، «آیین رسیدگی داوری تجاری بین المللی ایران»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۲
 75. ۶۶- مسعودی، رضا، «داوری آنلاین: ساختارشناسی و ویژگی ها»، انتشارات بهینه، چاپ اول، ۱۳۹۳
 76. معصومی، حامد و زینب براتی، «جرح داوران دیوان داوری بین المللی (با نگاهی به تاکتیک های تاخیری)»، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۹۴
 77. مقنیان، محمد علی، «ادله اثبات دعوی در نظام های داوری داخلی و تجاری بین المللی با تاکید بر رویه قضایی»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۳
 78. موحد، محمد علی، «قانون حاکم: درس هایی از داوری های نفتی»، انتشارات کارنامه، چاپ دوم، ۱۳۹۳
 79. موحد، محمد علی، «ملی کردن و غرامت: درس هایی از داوری های نفتی»، انتشارات کارنامه، چاپ دوم، ۱۳۹۳
 80. موسوی، فاطمه، «آرای داوری غیر قابل اجرا در قلمرو تجارت بین الملل»، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۵
 81. میرزائی، علیرضا (ترجمه و تدوین)، «قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی»، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۰
 82. نصیری، ماهور و شهاب شهابی، «الزام مرجع داوری به رعایت قواعد موجد حق»، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۵
 83. نوین، مجید و فرید آزادبخت، «پرداخت غرامت در دعاوی مطروحه دیوان داوری ایران و آمریکا و مقایسه آن با دیوان داوری ایکسید»، انتشارات حکایت قلم نوین، چاپ اول، ۱۳۹۵
 84. نیکبخت، حمید رضا، «داوری تجاری بین المللی: آیین داوری»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۸
 85. نیکبخت، حمید رضا، «شناسایی و اجرای آرای داوری ها در ایران»، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۹۱
 86. وثوقی فرد، بابک و سیامک تیمورپور، «داوری تجاری بین المللی و چالش های پیش روی»، انتشارات ماهواره، چاپ اول، ۱۳۹۶
 87. هاشمی، ندا، «شرایط درج شروط داوری در قراردادها و معاهدات بین المللی»، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۶
 88. هدایتی، وحید (مترجم)، «داوری در نظام حقوقی آلمان»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۴
 89. هدایتی، وحید، «تعامل داوری سرمایه گذاری خارجی با حقوق عمومی: لزوم رعایت منافع عمومی ملی و اصل تناسب»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۵
 90. یوسف زاده، مرتضی، «آیین داوری»، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،

 

لیست کتب انگلیسی

 

۱-  Abdul Hamid El-Ahdab, Jalal El-Ahdab, Arbitration with the Arab Countries (Third Edition, 2011 Kluwer Law International)

 ۲-  Abdulhay Sayed, Corruption in International Trade and Commercial Arbitration (2004 Kluwer Law International)

 ۳-  Adrian Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law (2008 Oxford University Press)

 ۴-  Ahmad Ali Ghouri, Interaction and Conflict of Treaties in Investment Arbitration (2015 Kluwer Law International)

 ۵-   Albert Jan van den Berg (ed), International Arbitration in a Changing World: International Arbitration Conference (1994 Kluwer Law International)

 ۶-   Albert Jan van den Berg (ed), Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention (1999 Kluwer Law International)

 ۷-   Albert Jan van den Berg (ed), International Arbitration and National Courts: The Never Ending Story (2001 Kluwer Law International)

 ۸-  Albert Jan van den Berg (ed), International Commercial Abritation: Important Contemporary Questions (2003 Kluwer Law International)

 ۹- Albert Jan van den Berg (ed), New Horizons for International Commercial Arbitration and Beyond (2005 Kluwer Law International)

 ۱۰-  Albert Jan van den Berg (ed), International Arbitration 2006: Back to Basics? (2008 Kluwer Law International)

 ۱۱-  Albert Jan van den Berg (ed), 50 Years of the New York Convention (2009 Kluwer Law International)

 ۱۲-  Albert Jan van den Berg (ed), International Arbitration: The Coming of a New Age (2013 Kluwer Law International)

 ۱۳-  Alec Stone Sweet and Florian Grisel, The Evolution of International Arbitration: Judicialization, Governance, Legitimacy (2017 Oxford University Press)

 ۱۴-  Alexandra Diehl, The Core Standard of International Investment Protection: Fair and Equitable Treatment (2012 Kluwer Law International)

 ۱۵-  Ali Yesilirmak, Ismail Esin (eds), Arbitration in Turkey (2014 Kluwer Law International)

 ۱۶-  Aloysius P Llamzon, Corruption in International Investment Arbitration (2014 Oxford University Press)

 ۱۷-  Andrea Bjorklund, Yearbook on International Investment Law & Policy: 2012-2013 (2014 Oxford University Press)

 ۱۸-  Andrea K. Bjorklund, Yearbook on International Investment Law & Policy: 2013-2014 (2015 Oxford University Press)

 ۱۹-  Andrea K. Bjorklund and Andrew Newcombe, International Investment Law and Arbitration: Cases, Materials, and Commentary (2018 Oxford University Press)

 ۲۰-  Andrea M. Steingruber, Consent in International Arbitration (2012 Oxford University Press)

 ۲۱-  Andrew Tweeddale and Keren Tweeddale, Arbitration of Commercial Disputes: International and English Law and Practice (2007 Oxford University Press)

 ۲۲-  Annabelle Mockesch, Attorney-Client Privilege in International Arbitration (2017 Oxford University Press)

 ۲۳-  Antonio R. Parra, The History of ICSID (2017 Oxford University Press)

 ۲۴-  Belinda Macmahon (ed), Multiple Party Actions in International Arbitration: Consent, Procedure and Enforcement (2009 Oxford University Press)

 ۲۵-  Benjamin Hayward, Conflict of Laws and Arbitral Discretion: The Closest Connection Test (2017 Oxford University Press)

 ۲۶-  Bernard Hanotiau, Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions (2006 Kluwer Law International)

 ۲۷-  Bernard Hanotiau, Eric A. Schwartz (eds), Multiparty Arbitration (2015 Kluwer Law International)

 ۲۸-  Bernard Hanotiau, Eric A. Schwartz (eds), Class and Group Actions in Arbitration (2016 Kluwer Law International)

 ۲۹-  Bommel van der Bend, Marnix Leijten, Marc Ynzonides (eds),  A Guide to the NAI Arbitration Rules: Including a Commentary on Dutch Arbitration Law (2009 Kluwer Law International)

 ۳۰-  Borzu Sabahi, Compensation and Restitution in Investor-State Arbitration: Principles and Practice (2011 Oxford University Press)

 ۳۱-  Brooks Daly, Evgeniya Goriatcheva, and Hugh Meighen, A Guide to the PCA Arbitration Rules (2017 Oxford University Press)

 ۳۲-  CarrieLyn D. Guymon, Digest of United States Practice in International Law: 2011 (2013 Oxford University Press)

 ۳۳-  Catherine A. Rogers, Ethics in International Arbitration (2014 Oxford University Press)

 ۳۴-  Charles T. Kotuby, Jr., Luke A. Sobota, General Principles of Law and International Due Process: Principles and Norms Applicable in Transnational Disputes (2017 Oxford University Press)

 ۳۵-  Christian Buhring-Uhle, L Kirchhoff, Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International Business (Second Edition, 2006 Kluwer Law International)

 ۳۶-  Christopher Dugan, Don Wallace, Noah Rubins, and Borzu Sabahi, Investor-State Arbitration (2011 Oxford University Press)

 ۳۷-  Crenguta Leaua, Flavius A. Baias (eds), Arbitration in Romania: A Practitioner’s Guide (2016 Kluwer Law International)

 ۳۸-  Crina Baltag, The Energy Charter Treaty: The Notion of Investor (2nd Edition, 2015 Kluwer Law International)

 ۳۹-  Crina Baltag (ed), ICSID Convention after 50 Years: Unsettled Issues (2017 Kluwer Law International)

 ۴۰-  Daniel de Andrade Levy, Ana Gerdau de Borja, Adriana Noemi Pucci (eds), Investment Protection in Brazil (2013 Kluwer Law International)

 ۴۱-  Dean Lewis, The Interpretation and Uniformity of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (2016 Kluwer Law International)

 ۴۲-  Doak R. Bishop, James R. Crawford, W. Michael Reisman (eds), Foreign Investment Disputes: Cases Materials and Commentary (Second Edition, 2014 Kluwer Law International)

 ۴۳-  Domitille Baizeau, Richard H. Kreindler (eds), Addressing Issues of Corruption in Commercial and Investment Arbitration (2015 Kluwer Law International)

 ۴۴-  Elliott Geisinger, Nathalie Voser, Angelina M. Petti (eds), International Arbitration in Switzerland. A Handbook for Practitioners (2nd Edition, 2013 Kluwer Law International)

 ۴۵-  Ewald Filler, Commercial Mediation in Europe: An Empirical Study of the User Experience (2012 Kluwer Law International)

 ۴۶-  Fabien Gélinas (ed), Trade Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration (2016 Oxford University Press)

 ۴۷-  Fabio Bortolotti, Pierre Mayer (eds), The Application of Substantive Law by International Arbitrators (2015 Kluwer Law International)

 ۴۸-  Fernando Dias Simoes, Commercial Arbitration between China and the Portuguese-Speaking World (2014 Kluwer Law International)

 ۴۹-  Frank-Bernd Weigand (eds), Practitioner’s Handbook on International Commercial Arbitration (2nd Edition, 2010 Oxford University Press)

 ۵۰-  Gabrielle Kaufmann-Kohler, Thomas Schultz, Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice (2004 Kluwer Law International)

 ۵۱-  Gabrielle Kaufmann-Kohler and Antonio Rigozzi, International Arbitration: Law and Practice in Switzerland (2015 Oxford University Press)

 ۵۲-  Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice (Second Edition, 2015 Kluwer Law International)

 ۵۳-  Gary B. Born, International Commercial Arbitration (Second Edition: Three-Volume Set, 2014 Kluwer Law International)

 ۵۴-  Gebhard Bücheler, Proportionality in Investor-State Arbitration (2015 Oxford University Press)

 ۵۵-  Georgios Petrochilos, Procedural Law in International Arbitration (2004 Oxford University Press)

 ۵۶-  Guido Carducci, Arbitration in France: Law and Practice (2018 Oxford University Press)

 ۵۷-  Günther J. Horvath, Stephan Wilske (eds), Guerrilla Tactics in International Arbitration (2013 Kluwer Law International)

 ۵۸-  Hanno Wehland, The Coordination of Multiple Proceedings in Investment Treaty Arbitration (2013 Oxford University Press)

 ۵۹-  Henry G. Burnett and Louis-Alexis Bret, Arbitration of International Mining Disputes: Law and Practice (2017 Oxford University Press)

 

۶۰-  Herfried Wöss, Adriana San Román Rivera, Pablo Spiller, and Santiago Dellepiane, Damages in International Arbitration under Complex Long-term Contracts (2014 Oxford University Press)

 

۶۱-  Howard M. Holtzmann†, Joseph E. Neuhaus, Edda Kristjánsdóttir, Thomas W. Walsh, A Guide to the 2006 Amendments to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (2015 Kluwer Law International)

 

۶۲-  Ileana M. Smeureanu, Confidentiality in International Commercial Arbitration (2011 Kluwer Law International)

 

۶۳-  International Bureau of The Permanent Court of Arbitration (ed), Arbitration in Air, Space and Telecommunications Law: Enforcing Regulatory Measures (2002 Kluwer Law International)

 

۶۴-  International Bureau of the Permanent Court of Arbitration (ed), Redressing Injustices through Mass Claims Processes: Innovative Responses to Unique Challenges (2006 Oxford University Press)

 

۶۵-  Irmgard Marboe, Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law (Second Edition, 2017 Oxford University Press)

 

۶۶-  J Romesh Weeramantry, Treaty Interpretation in Investment Arbitration (2012 Oxford University Press)

 

۶۷-  Jacob Grierson, Annet van Hooft (ed), Arbitrating Under the 2012 ICC Rules: An Introductory User’s Guide (2012 Kluwer Law International)

 

۶۸-  Jan Paulsson, International Handbook on Commercial Arbitration: National Reports and Basic Legal Texts (2017 Kluwer Law International)

 

۶۹-  James H. Carter and John Fellas (eds), International Commercial Arbitration in New York (Second Edition, 2016 Oxford University Press)

 

۷۰-  Jane Jenkins, International Construction Arbitration Law (Second Edition, 2013 Kluwer Law International)

 

۷۱-  Jarrod Hepburn, Domestic Law in International Investment Arbitration (2017 Oxford University Press)

 

۷۲-  Jean-Jacques Arnaldez, Yves Derains , Dominique Hascher, Collection of ICC Arbitral Awards 1991-1995 (1997 Kluwer Law International)

 

۷۳-  Jean-Jacques Arnaldez, Yves Derains , Dominique Hascher, Collection of ICC Arbitral Awards 1996-2000 (2003 Kluwer Law International)

 

۷۴-  Jean-Jacques Arnaldez, Yves Derains , Dominique Hascher, Collection of ICC Arbitral Awards 2001-2007 (2009 Kluwer Law International)

 

۷۵-  Jean-Jacques Arnaldez, Yves Derains , Dominique Hascher, Collection of ICC Arbitral Awards 2008-2011 (Volume VI) (2013 Kluwer Law International)

 

۷۶-  Jeffery Commission and Rahim Moloo, Procedural Issues in International Investment Arbitration (2018 Oxford University Press)

 

۷۷-  Jianlong Yu, Lijun Cao, and Michael Moser, A Guide to the CIETAC Arbitration Rules (2018 Oxford University Press)

 

۷۸-  Jingzhou Tao, Arbitration Law and Practice in China (3rd Edition, 2012 Kluwer Law International)

 

۷۹-  Joachim G. Frick, International Arbitration Law Library: Arbitration in Complex International Contracts (2001 Kluwer Law International)

 

۸۰-  Jonathan Bonnitcha, Lauge N. Skovgaard Poulsen, and Michael Waibel, The Political Economy of the Investment Treaty Regime (2017 Oxford University Press)

 

۸۱-  Joongi Kim, International Arbitration in Korea (2017 Oxford University Press)

 

۸۲-  Julian D.M. Lew, QC, Harris Bor, G. Fullelove, Joanne Greenaway (eds), Arbitration in England with chapters on Scotland and Ireland (2013 Kluwer Law International)

 

۸۳-  Julian D.M. Lew , Loukas A. Mistelis (eds), Arbitration Insights: 20 Years of the Annual Lecture of the School of Int’l Arbitration (2006 Kluwer Law International)

 

۸۴-  Julio Cesar Betancourt (ed), Defining Issues in International Arbitration: Celebrating 100 Years of the Chartered Institute of Arbitrators (2016 Oxford University Press)

 

۸۵-  K. Bockstiegel, Stefan Kröll, Patricia Nacimiento, Arbitration in Germany: The Model Law in Practice (Second Edition, 2014 Kluwer Law International)

 

۸۶-  Kaj Hobér and Howard S. Sussman, Cross-Examination in International Arbitration (2015 Oxford University Press)

 

۸۷-  Kaj Hober, International Commercial Arbitration in Sweden (2011 Oxford University Press)

 

۸۸-  Karel Daele, Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Arbitration (2011 Kluwer Law International)

 

۸۹-  Katherine Lynch, The Forces of Economic Globalization: Challanges to the Regime of International Commercial Arbitration (2003 Kluwer Law International)

 

۹۰-  Kenneth J. Vandevelde, Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation (2010 Oxford University Press)

 

۹۱-  Kenneth J. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce, and Navigation Treaties (2017 Oxford University Press)

 

۹۲-  Kristine Karsten, Andrew Berkeley (eds), Arbitration: Money Laundering, Corruption and Fraud (2006 Kluwer Law International)

 

۹۳-  Laurent Levy, V.V. Veeder (eds), Arbitration and Oral Evidence (2006 Kluwer Law International)

 

۹۴-  Laurent Levy, Filip De Ly (eds), Interests, Auxiliary and Alternative Remedies in International Arbitration (2008 Kluwer Law International)

 

۹۵-  Lisa E. Sachs and Lise Johnson, Yearbook on International Investment Law & Policy: 2015-2016 (2018 Oxford University Press)

 

۹۶-  Lise Bosman (ed), Arbitration in Africa: A Practitioner’s Guide (2013 Kluwer Law International)

 

۹۷-  Loukas A. Mistelis, Stavros L. Brekoulakis (eds), Arbitrability: International and Comparative Perspectives (2009 Kluwer Law International)

 

۹۸-  Loukas A. Mistelis (ed), Concise International Arbitration (Second Edition, 2015 Kluwer Law International)

 

۹۹-  Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration (2nd edition, 2010 Kluwer Law International)

 

۱۰۰-  Manfred Heider, Michael Nueber, Hubertus Schumacher, Alfred Siwy, Gerold Zeiler, Dispute Resolution in Austria: An Introduction (2015 Kluwer Law International)

 

۱۰۱-  Manuel Arroyo (ed), Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide (2013 Kluwer Law International)

 

۱۰۲-  Manuel Indlekofer, International Arbitration and the Permanent Court of Arbitration (2013 Kluwer Law International)

 

۱۰۳-  Miriam Goldby and Loukas Mistelis (eds), The Role of Arbitration in Shipping Law (2016 Oxford University Press)

 

۱۰۴-  Marike Paulsson, The 1958 New York Convention in Action (2016 Kluwer Law International)

 

۱۰۵-  Marjorie Mantle, Mediation: A Practical Guide for Lawyers (Second Edition, 2017 Oxford University Press)

 

۱۰۶-  Mark Mangan, Lucy Reed, and John Choong, A Guide to the SIAC Arbitration Rules (2014 Oxford University Press)

 

۱۰۷-  Martin F. Gusy, James M. Hosking, and Franz T. Schwarz, A Guide to the ICDR International Arbitration Rules (Second Edition, 2018 Oxford University Press)

 

۱۰۸-  Maxi Scherer (ed), International Arbitration in the Energy Sector (2018 Oxford University Press)

 

۱۰۹-  Maxi Scherer, Lisa Richman, Rémy Gerbay (ed), Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User’s Guide (2015 Kluwer Law International)

 

۱۱۰-  Maximilian Clasmeier, Arbitral Awards as Investments: Treaty Interpretation and the Dynamics of International Investment Law (2017 Kluwer Law International)

 

۱۱۱-  Meg Kinnear, Geraldine Fischer, Jara Minguez Almeida, Luisa Fernanda Torres, Mairée Uran Bidegain, Building International Investment Law: The First 50 Years of ICSID (2015 Kluwer Law International)

 

۱۱۲-  Michael J Moser and Chiann Bao, A Guide to the HKIAC Arbitration Rules (2017 Oxford University Press)

 

۱۱۳-  Michael Moser and John Choong (eds), Asia Arbitration Handbook (2012 Oxford University Press)

 

۱۱۴-  Michael Ostrove, Claudia Salomon, and Bette Shifman (eds), Choice of Venue in International Arbitration (2014 Oxford University Press)

 

۱۱۵-  Michael Pryles, Dispute Resolution in Asia (Third edition, 2006 Kluwer Law International)

 

۱۱۶-  Nadja Erk , Parallel Proceedings in International Arbitration. A Comparative European Perspective (2014 Kluwer Law International)

 

۱۱۷-  Nick Gallus, The Temporal Jurisdiction of International Tribunals (2017 Oxford University Press)

 

۱۱۸-  Nigel Blackaby, Constantine Partasides, Alan Redfern, and Martin Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration (Sixth Edition, 2015 Oxford University Press)

 

۱۱۹-  Niuscha Bassiri, Maarten Draye (eds), Arbitration in Belgium: A Practitioner’s Guide (2016 Kluwer Law International)

 

۱۲۰-  Noah Rubins and Ben Love, Provisional Measures in Investment Arbitration (2018 Oxford University Press)

 

۱۲۱-  Norbert Horn, Stefan Kröll (eds), Arbitrating Foreign Investment Disputes (2004 Kluwer Law International)

 

۱۲۲-  Pablo Cortes (ed), The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution (2017 Oxford University Press)

 

۱۲۳-  Patrick Dumberry, The Fair and Equitable Treatment Standard: A Guide to NAFTA Case Law on Article 1105 (2013 Kluwer Law International)

 

۱۲۴-  Peter Cameron, International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability (Second Edition, 2018 Oxford University Press)

 

۱۲۵-  Peter Spiller, Dispute Resolution in New Zealand (Second Edition, 2007 Oxford University Press)

 

۱۲۶-  Pierre Karrer, Introduction to International Arbitration Practice: 1001 Questions and Answers (2014 Kluwer Law International)

 

۱۲۷-  R. Doak Bishop and Silvia M. Marchili, Annulment under the ICSID Convention (2013 Oxford University Press)

 

۱۲۸-  Ragnar Harbst, A Counsel’s Guide to Examining and Preparing Witnesses in International Arbitration (2015 Kluwer Law International)

 

۱۲۹-  Rémy Gerbay, The Functions of Arbitral Institutions (2016 Kluwer Law International)

 

۱۳۰-  Reto Marghitola, Document Production in International Arbitration (2015 Kluwer Law International)

 

۱۳۱-  Richard Happ and Noah Rubins, Digest of ICSID Awards and Decisions: 2003-2007 (2009 Oxford University Press)

 

۱۳۲-  Richard Kreindler, Reinmar Wolff, and Markus S. Rieder, Commercial Arbitration in Germany (2016 Oxford University Press)

 

۱۳۳-  Ronald A. Brand and Scott R. Jablonski, Forum Non Conveniens: History, Global Practice, and Future under the Hague Convention on Choice of Court Agreements (2007 Oxford University Press)

 

۱۳۴-  Sally J. Cummins, Digest of United States Practice in International Law: 2005 (2007 Oxford University Press)

 

۱۳۵-  Sam Luttrell, Bias Challenges in International Arbitration: The Need for a ‘Real Danger’ Test (2009 Kluwer Law International)

 

۱۳۶-  Simon Vorburger, International Arbitration and Cross-Border Insolvency. Comparative Perspectives (2014 Kluwer Law International)

 

۱۳۷-  SI Strong and Tony Molloy (eds), Arbitration of Trust Disputes: Issues in National and International Law (2016 Oxford University Press)

 

۱۳۸-  S.I. Strong, Research and Practice in International Commercial Arbitration: Sources and Strategies (2009 Oxford University Press)

 

۱۳۹-  Sigvard Jarvin, Yves Derains, Collection of ICC Arbitral Awards: 1974-1985 (1994 Kluwer Law International)

 

۱۴۰-  Sigvard Jarvin, Yves Derains , Jean-Jacques Arnaldez, Collection of ICC Arbitral Awards: 1986-1990 (1994 Kluwer Law International)

 

۱۴۱-  Silja Schaffstein, The Doctrine of Res Judicata Before International Commercial Arbitral Tribunals (2016 Oxford University Press)

 

۱۴۲-  Stavros L. Brekoulakis, Julian D.M. Lew , Loukas A. Mistelis (eds),  The Evolution and Future of International Arbitration (2016 Kluwer Law International)

 

۱۴۳-  Sun Wei, Melanie Willems, Arbitration in China: A Practitioner’s Guide (2015 Kluwer Law International)

 

۱۴۴-  Susan Blake, Julie Browne, and Stuart Sime, The Jackson ADR Handbook (Second Edition, 2016 Oxford University Press)

 

۱۴۵-  Thomas E. Carbonneau, Toward a New Federal Law on Arbitration (2014 Oxford University Press)

 

۱۴۶-  Tomáš Fecák, International Investment Agreements and EU Law (2016 Kluwer Law International)

 

۱۴۷-  Trevor Cook, Alejandro Garcia, International Intellectual Property Arbitration (2010 Kluwer Law International)

 

۱۴۸-  Tushar Kumar Biswas, Introduction to Arbitration in India: The Role of the Judiciar (2014 Kluwer Law International)

 

۱۴۹-  Ulf Franke, Annette Magnusson, Joel Dahlquist (eds), Arbitrating for Peace: How Arbitration Made A Difference (2016 Kluwer Law International)

 

۱۵۰-  Ulf Franke, Annette Magnusson, Jakob Ragnwaldh, Martin Wallin (eds), International Arbitration in Sweden: A Practitioner’s Guide (2013 Kluwer Law International)

 

۱۵۱-  Walter Mattli and Thomas Dietz (eds), International Arbitration and Global Governance: Contending Theories and Evidence (2nd edition, 2017 Oxford University Press)

 

۱۵۲-  Wenhua Shan and Norah Gallagher, Chinese Investment Treaties: Policies and Practice (2009 Oxford University Press)

 

۱۵۳-  William W. Park, Arbitration of International Business Disputes: Studies in Law and Practice (Second Edition, 2012 Oxford University Press)

 

۱۵۴-  WIPO Arbitration and Mediation Center, Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions (2004 Kluwer Law International)

 

۱۵۵-  Wolfgang Peter, Arbitration & Renegotiation of International Investment Agreements (2nd Edition, 1995 Kluwer Law International)

 

۱۵۶-  Won Kidane, China-Africa Dispute Settlement: The Law, Culture and Economics of Arbitration (2011 Kluwer Law International)

 

۱۵۷-  Yarik Kryvoi, International Centre for Settlement of Investment Disputes (Third Edition, 2016 Kluwer Law International)

۱۵۸-  Yves Derains , Laurent Levy (ed), Is Arbitration Only as Good as the Arbitrator? Status, Powers and Role of the Arbitrator (2015 Kluwer Law International)

۱۵۹-Kroll, M. Stefan, Lew, D.M. Julian, Mistelis, A. Lukas, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer, 2003.

۱۶۰-Moses, Margaret, L, The principles and practice of international commercial arbitration, Cambridge University Press, 1 ed, 2008.

۱۶۱-Redfern, Alan, Hunter, Martine, )1991(Law and Practice of International Arbitration, Sweet & Maxwell, 2ed.

۱۶۲-Sammartano, MauroRubino, 1990. International Arbitration Law, Kluwer Law and Taxation Publisher, Boston.

۱۶۳-Schwebel, Stephen, Myron, 1987, International Arbitration: Three sailent problems, Grotius, Cambridge.