5 مارس 2021

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با […]
5 نوامبر 2017

رأی داوری به فسخ قرارداد موضوع داوری

مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران تاریخ رأی نهایی: ۳/۸/۹۱ شماره رأی نهایی: …..۹۱۰۹۹۷۰۲ چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت […]
5 نوامبر 2017

نمونه رای ابطال رای داوری

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۶۹ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ رای بدوی در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت … به مدیرعاملی آقای […]