21 ژانویه 2024

اختیار طرح دعوی و دفاع از دعوی توسط مدیرعامل شرکت در مراجع قضایی

اختیار طرح دعوی و دفاع از دعوی توسط مدیرعامل شرکت در مراجع قضایی یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که طرح […]