24 می 2024

مطالبه مبلغ چک در صورت وجود شرط داوری در قرارداد

مطالبه مبلغ چک در صورت وجود شرط داوری در قرارداد
24 می 2024

مطالبه مبلغ چک در صورت وجود شرط داوری در قرارداد

مطالبه مبلغ چک در صورت وجود شرط داوری در قرارداد
23 می 2024

اثر درج شرط صلاحیت مراجع قضایی

اثر درج شرط صلاحیت مراجع قضایی بر خلاف ظاهر این شرط که به نظر می رسد متضمن اثری نیست و مراجع قضایی در صورت بروز اختلاف […]