21 ژانویه 2024

اختیار طرح دعوی و دفاع از دعوی توسط مدیرعامل شرکت در مراجع قضایی

اختیار طرح دعوی و دفاع از دعوی توسط مدیرعامل شرکت در مراجع قضایی یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که طرح […]
5 مارس 2021

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.

بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با […]