بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام‌یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.
5 مارس 2021
اثر درج شرط صلاحیت مراجع قضایی
23 می 2024

اختیار طرح دعوی و دفاع از دعوی توسط مدیرعامل شرکت در مراجع قضایی

یکی از بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها این است که طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت، نکات کلیدی و با اهمیتی دارد که باید به آن دقت شود و در صورت عدم رعایت این نکات علاوه بر ورود خسارت به شرکت  موجب مسئولیت مالی و قانونی سنگین برای مدیر عامل در مقابل شرکت و سهامداران خواهد بود.

در قانون تجارت ارکان شرکت عبارت از مجمع عمومی و هیأت مدیره میباشد و مدیرعامل نیز از جانب هیأت مدیره برای اداره امور شرکت انتخاب میشود و اداره شرکت از وظایف و اختیارات هیأت مدیره میباشد، لذا تفویض اختیار از هیأت مدیره به مدیرعامل باید احراز شود و در واقع مدیرعامل در حکم وکیل شرکت است و وکالت نامبرده وکالت مطلق و عام نبوده و بلکه وکالت مقید میباشد که مستلزم احراز تفویض اختیار است،

در این موارد مدیر عامل برای طرع دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه بر علیه شرکت باید دارای اختیار از هیات مدیره شرکت باشد و این اختیار به وی تفویظ شده باشد.و اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هیئت مدیره مبنی بر تفویظ اختیار در این خصوص اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید و در برخی موارد این رد دعوی باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به شرکت می گردد.

به همین منظور یکی از اسنادی که معمولا در شرکتها می بایست تهیه و تنظیم گردد صورتجلسه تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که صورتجلسه مذکور باید پس از تصویب به اداره ثبت شرکتها ارائه تا در روزنامه رسمی منتشر گردد .نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که  صورت جلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل، درصورتی که در روزنامه رسمی انتشار نیافته باشد، قابل استناد نیست.. با توجه به اینکه گاهی مراجعه به دادگاهها برای شرکتها فوریت دارد و ممکن است دسترسی فوری به اعضا هیات مدیره برای طرع یا دفاع در مراحع قضایی مقدور نباشد پیشنهاد می گردد که شرکتها در کنار سایر اسناد  صورتجلسه تفویض اختیار طرح یا دفاع از  دعاوی شرکت به مدیر عامل را که در روزنامه رسمی منتشر شده است را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید